سفرنامه شهبانو


زندگی من کاسه پر از گوجه سبز و چاقاله بادام نبود، پاهایم برهنه بود. بگذار تا بدوم

» پوپه :: ۱۳٩٥/۱٢/٢
» من به آمار زمین مشکوکــــــــــــــــــــم :: ۱۳٩٥/۱٠/۱
» 9 سال پیش :: ۱۳٩٥/۸/٧
» فصل های پایانی :: ۱۳٩٥/٧/۱
» "نگرد! نیست" :: ۱۳٩٥/٦/٢
» شوخی کردم :: ۱۳٩٥/٥/۱٠
» مردان در مسیر عشق به اندازه بینهایت نامردند. :: ۱۳٩٥/٤/٥
» انگار که دنیا ابدیه :: ۱۳٩٥/۳/۱٢
» 11h45 :: ۱۳٩٥/٢/۱
» برای اونهایی که می پرسند داستان این وبلاگ چیه؟ :: ۱۳٩٥/۱/۳
» و یک روز تمام شد :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» 23/07/08 :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» آن مرد غمگین است :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
» برایش گفتم که برایم خاک بیاورد :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
» باز پریشانم لیلی، نالانم لیلی :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» گدایی، آواز خوش آهنگ :: ۱۳۸۸/٢/٢٥
» 14/7/08 :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» ۱۳٩٤/٩/٢ :: ۱۳٩٤/٩/٢
» 7/7/2008 :: ۱۳٩٤/۸/۸
» فردا روز تولدم هست :: ۱۳٩٤/٧/۱
» 24/06/2008 :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» به یادِ آنکه رفت، برای آنکه ماند... :: ۱۳۸٩/۱٢/٤
» نان :: ۱۳۸۸/٤/۱٦
» ۱۳٩٤/۳/۱٢ :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» خواهم آمد ،سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» هرگز با احمق ها بحث نکنید. آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند... :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» بودن ... نبودن :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
» ... :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» خدایی نبود :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» هر کسی از ظن خود شد یار من... :: ۱۳٩٢/۸/۱٠
» دل من طوفانیست :: ۱۳٩٢/٧/٧
» ... :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» زره زره اون نگات داره آبم می کنه :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» ... :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» پایان تو :: ۱۳٩۱/٤/۸
» دوست داشتن گاهی سخت می شود...! :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» خدا بود که تو را دزدید! :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» سلول بی مرز :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» ۱۳۸٥/۳/٥ :: ۱۳۸٥/۳/٥