سفرنامه شهبانو


زندگی من کاسه پر از گوجه سبز و چاقاله بادام نبود، پاهایم برهنه بود. بگذار تا بدوم

شیطان 1

است. اعتماد بر فرضم پیش همیشه من که باشید مطمئن اید؛ فرموده اشاره که صداقت و اعتماد مورددر

شما با اول لحظه از و گویم نمی دروغهرگز هم ممکن که نباشید این نگران شما زدم. حرفصادقانه
 
 
و اما همین جمله ها دروغ هستند...
شیطان شماره یک: 
مهین شیرازی
شیراز 
ایران

   + شهبانو - ۸:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٦/۱٦