نان

نان فراموش نکنی

آب؟

نه ، نان، نان سخاری

مگر نمی تواند لواش بخورد؟

چرا ، می تواند نان گرد بخورد ولی برای صبحانه عادت به نان گرد ندارد. شیر را هم سفید می خورد.

بربری هم فراموش نکن، تکه ای هم سنگک

/ 0 نظر / 23 بازدید