باد شمال

امروز پرسوناژم می خواد بره زیر تازیانه های یخ زده باد سرد شمال و آفتاب شرق رو می خوام برای خودش نگه می دارد. آره خودخواه است. نیازی به یادآوری ندارد. خوب می دانم و اما تو، حق هیچ اعتراضی نداری

تن باکره اش را باید باور می داشتی، زخم انداختی بر آن و ... رحمی بایدش می نمودی. هجوم نگاههای برهنه ات بودند که آزارش دادند. نگاههای عاشقانه اش را کم سو و کم سو تر کردی، کور کردی. ای کاش گریخته بودی

 

/ 0 نظر / 30 بازدید