شیطان 1

است. اعتماد بر فرضم پیش همیشه من که باشید مطمئن اید؛ فرموده اشاره که صداقت و اعتماد مورددر

شما با اول لحظه از و گویم نمی دروغهرگز هم ممکن که نباشید این نگران شما زدم. حرفصادقانه     و اما همین جمله ها دروغ هستند... شیطان شماره یک: مهین شیرازی شیراز ایران

/ 0 نظر / 60 بازدید