برم ؟نرم؟

دخترکم اشکهام رو قورت میدم وقتی تو بهونش رو میگیری

 

چقدر احساس دو کانگی وجودت رو پر می کنه

چقدر کاسه چه کنم دستهات رو پر کرده

بزنم؟ نزنم؟

برم ؟نرم؟

بکشم؟

نکشم؟

بخوابم؟ بشورم؟ 

بکشم؟

/ 0 نظر / 37 بازدید