27/6/2008

باید محکم باشم

به خاطر دخترم

به خاطر دخترام 

نباید اجازه بدم تمام سختی ها و دلتنگی هام اثر منفی روی اونها بزاره. باید بتونم قوی باشم

اما چطور به تنهایی این همه بار رو بکشم

/ 0 نظر / 55 بازدید