28/06/208

ساعت 10 بود که تماس گرفت

اولین باری بود که بعد از اومدنم با هم صحبت می کردیم

با شنیدن صداش دلم براش تنگ شد

منتظر بودم که بهم بگه که دلش برام تنگ شده

یا اینکه زره ای دوستم داره

ولی نه

فقط توصیه

سفارش ها

بکن و نکن ها

میزارم به حساب اینکه فکر می کنه اگر بگه من دلتنگیم بیشتر میشه

/ 0 نظر / 73 بازدید